Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2022 YILI TERCÜMAN İLANI
  01.10.2021

  T.C.
  BURSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  İLAN

      04/12/2004 tarihli ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202'nci maddesine dayanılarak hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Bursa Merkezi ile İnegöl, İznik, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, Mudanya, Orhaneli, Orhangazi, Keles, Gemlik ve Karacabey ilçe Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir Komisyon listesinde kayıtlı olmayanlardan Bursa ili ile ilçeleri dahilinde tercümanlık görevi yapmak üzere, 2022 Yılı Tercüman Listesi oluşturulacaktır.

  BAŞVURU ŞARTLARI:

  1 ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2 ) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
  3 ) En az ilkokul mezunu olmak,
  4 ) Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak,
  5) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile, Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hızsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
  6 ) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,
  7 ) Komisyon yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
  8 ) Başka bir komisyon listesinde kayıtlı olmamak,

  BAŞVURU USULÜ:

      Başvuru yeri : Tercüman olarak görev yapmak isteyenlerin www.bursa.adalet.gov.tr internet adresinde yayımlanan Komisyonumuza ait tercümanlık ilan metninin ekinde bulunan  başvuru dilekçe örneği, dil beyanı ve diğer istenen belgelerle birlikte şahsen Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 3. B Blok 2 Nolu Komisyon kaleminden veya Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle burada belgelerinin asılları gösterilip onaylattırılarak mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları vasıtasıyla APS ile 31 Ekim 2021 tarihine kadar Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.    
      Başvuru Tarihi  : Tercüman bilirkişi olarak listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 01 Ekim 2021 tarihinde başlayıp  31 Ekim 2021 tarihinde sona erecektir. 31 Ekim 2021 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

  BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER       :
  1 ) Başvuru dilekçesi,
  2 ) T.C. Kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belgenin fotokopisi(nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,
  3 ) Adrese dayalı vukuatlı nüfus kayıt örneği, Yerleşim Yeri Belgesi (ikametgah, adres yerleşim yeri bilgileri e devlet sistemi üzerinden alınabilir)
  4 ) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya Komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin  (her dil için ayrı ayrı) yazılı olarak beyanı,
  5 ) Bir adet vesikalık fotoğraf, (başvuru formuna yapıştırılacak)
  6 ) Mezuniyet Durumunu gösterir belgenin aslı veya Komisyonca onaylanmış örneği,
  7 ) Sabıka kaydı, (Arşiv kayıtlı)
  8 )Başvuru kabul şartlarından 6. maddede belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge,

  Not: Başvuru dilekçesinde mutlaka Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, GSM numarası ile IBAN numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ       :
      Komisyonumuzca başvurular 30 Kasım 2021 Salı gününe kadar değerlendirilerek başvuru sahibinin Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin Yönetmeliğin 6. maddesindeki şartları haiz olmaması halinde talebinin reddine karar verilerek, redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunacaktır. 
      Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılarak ayrıca elektronik ortamda ilân edilecektir.

  YEMİN           :
      Yemin günleri başvuruların değerlendirilmesinden sonra tercüman olarak listeye kaydolma başvuru sıra numarasına göre www.bursa.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

  LİSTELERİN İLANI         :
      Yemin eden tercümanlardan oluşan liste, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Bursa Adliyesi internet sitesi www.bursa.adalet.gov.tr  adresinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve mahkemelere duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.
      İlan olunur.01.10.2021


                  Başkan                                      Üye                                              Üye
           Ömer GÜLMÜŞ                            Gökhan ŞEN                              Ali Bekir EVİM           
           
                                               
  EKLER
  EK: Başvuru Formu
  EK: Dil Beyanı

   

  Adres

  Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:21 PK 16220 Osmangazi/BURSA

  Telefon

  0 (224) 272 50 04

  Fax : 0224 271 60 65

  E-Posta

  bursacbsisaretadalet.gov.tr